Skip to content

Data Visualization

Bisiklet Talebi

Welcome to “Bike Demand Visualization Project” which is the capstone project of Data Visualization Lessons . As you know recently, free or affordable access to bicycles has been provided for short-distance trips in an urban area as an alternative to motorized public transport or private vehicles. Thus, it is aimed to reduce traffic congestion, noise and air pollution.

The aim of this project is to reveal the current patterns in the data by showing the historical data of London bike shares with visualization tools.

This will allow us to X-ray the data as part of the EDA process before setting up a machine learning model.

Determines

Features

– timestamp – timestamp field for grouping the data

– cnt – the count of a new bike shares

– t1 – real temperature in C

– t2 – temperature in C “feels like”

– hum – humidity in percentage

– wind_speed – wind speed in km/h

– weather_code – category of the weather

– is_holiday – boolean field – 1 holiday / 0 non holiday

– is_weekend – boolean field – 1 if the day is weekend

– season – category field meteorological seasons: 0-spring ; 1-summer; 2-fall; 3-winter.

“weather_code” category description:

– 1 = Clear ; mostly clear but have some values with haze/fog/patches of fog/ fog in vicinity

– 2 = scattered clouds / few clouds

– 3 = Broken clouds

– 4 = Cloudy

– 7 = Rain/ light Rain shower/ Light rain

– 10 = rain with thunderstorm

– 26 = snowfall

– 94 = Freezing Fog

Initially, the task of discovering data will be waiting for you as always. Recognize features, detect missing values, outliers etc. Review the data from various angles in different time breakdowns. For example, visualize the distribution of bike shares by day of the week. With this graph, you will be able to easily observe and make inferences how people’s behavior changes daily. Likewise, you can make hourly, monthly, seasonally etc. analyzes. In addition, you can analyze correlation of variables with a heatmap.

import pandas as pd

import numpy as np

#import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns
%matplotlib inline
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
df = pd.read_csv("store_sharing.csv")
df
df.info() #no null 

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 17414 entries, 0 to 17413
Data columns (total 10 columns):
 #  Column    Non-Null Count Dtype 
--- ------    -------------- ----- 
 0  timestamp   17414 non-null object 
 1  cnt      17414 non-null int64 
 2  t1      17414 non-null float64
 3  t2      17414 non-null float64
 4  hum      17414 non-null float64
 5  wind_speed  17414 non-null float64
 6  weather_code 17414 non-null float64
 7  is_holiday  17414 non-null float64
 8  is_weekend  17414 non-null float64
 9  season    17414 non-null float64
dtypes: float64(8), int64(1), object(1)
memory usage: 1.3+ MB
df.drop_duplicates() 
df.isna().sum()

timestamp    0
cnt       0
t1       0
t2       0
hum       0
wind_speed   0
weather_code  0
is_holiday   0
is_weekend   0
season     0
dtype: int64
df.notnull().sum()

timestamp    17414
cnt       17414
t1       17414
t2       17414
hum       17414
wind_speed   17414
weather_code  17414
is_holiday   17414
is_weekend   17414
season     17414
dtype: int64
Coins, Kanser ve Hisse Senetleri

1.1  CODING TASK #1. PLOT PIE CHART USING MATPLOTLIB

 • The plot method on Pandas Series and DataFrames is just a simple wrapper around plt.plot():
 • Define a Pandas Dataframe with all crypto allocation in a given portfolio
 • Note that total sum = 100%
 • Use matplotlib to plot a pie chart
import pandas as pd

import numpy as np

#import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns
%matplotlib inline
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

PRACTICE OPPORTUNITY #1:

 • Assume that you became bullish on XRP and decided to allocate 60% of your assets in it. You also decided to equally divide the rest of your assets in other coins (BTC, LTC, ADA, and ETH). Change the allocations and plot the pie chart.
 • Use ‘explode’ to increase the separation between XRP and the rest of the portfolio (External Research is Required)

• BTC (Bitcoin): Bitcoin’in o tarihteki fiyatını gösteren sütun.

• LTC (Litecoin): Litecoin’in o tarihteki fiyatını gösteren sütun.

• ETH (Ethereum): Ethereum’un o tarihteki fiyatını gösteren sütun.

• ADA (Cardano): Cardano’nun o tarihteki fiyatını gösteren sütun.

• XRP (Ripple): Ripple’ın o tarihteki fiyatını gösteren sütun.

crypto_df = pd.DataFrame(data = {'allocation %':[10, 10, 10, 60, 10]}, index = ['BTC', 'ETH', 'LTC', 'XRP', 'ADA'])
crypto_df

	allocation %
BTC	10
ETH	10
LTC	10
XRP	60
ADA	10
plt.figure(figsize = (10, 8))
mylabels = ['BTC', 'ETH', 'LTC', 'XRP', 'ADA']
myexplode = [0, 0, 0, 0.12, 0]
plt.pie(crypto_df['allocation %'], labels = mylabels, labeldistance = 0.7 , autopct='%1.1f%%', explode = myexplode, shadow = True)
plt.title('Cryptocurrency Allocations')
plt.show()

Bu portföy, yatırımcının büyük bir güvenle XRP’ye yatırım yaptığını ve portföyünün çoğunu (%60) bu kripto para birimine tahsis ettiğini gösteriyor. Diğer dört kripto para birimi eşit ağırlıklara sahip ve her biri portföyün %10’unu temsil ediyor. Bu, yatırımcının riski bir ölçüde çeşitlendirmeye çalıştığını ancak hala belirli bir varlık (XRP) üzerinde büyük bir odaklanma olduğunu gösterir.

Portföy, yüksek risk toleransına sahip yatırımcılar için uygundur, çünkü büyük bir bahis XRP’ye yapılmıştır. Ancak, tek bir varlığa yoğunlaşma, o varlığın performansına bağlı olarak yüksek bir risk taşır. Çeşitlilik ve risk yönetimi önemlidir, bu nedenle bu strateji, belirli bir varlıkta yüksek bir maruziyet isteyen yatırımcılar için uygun olabilir, ancak çeşitlilik arayanlar için dengesiz görünebilir.

Kripto para birimlerinin piyasa koşulları ve performansındaki dalgalanmalar, portföyün etkinliğini etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcılar sürekli olarak piyasa gelişmelerini takip etmeli ve potansiyel riskleri gözden geçirmelidir.

1.2  CODING TASK #2. PLOT SINGLE & MULTIPLE LINE PLOTS USING MATPLOTLIB

 • Use Pandas read_csv to read crypto_daily_prices (BTC, ETH, and LTC)
 • Use matplotlib on the Pandas DataFrame to plot the data
investments_df = pd.read_csv('crypto_daily_prices.csv')
investments_df

Date	BTC	ETH	ADA
0	9/17/2014	457.334015	NaN	NaN
1	9/18/2014	424.440002	NaN	NaN
2	9/19/2014	394.795990	NaN	NaN
3	9/20/2014	408.903992	NaN	NaN
4	9/21/2014	398.821014	NaN	NaN
...	...	...	...	...
2828	6/15/2022	22572.839840	1233.206421	0.533296
2829	6/16/2022	20381.650390	1067.730713	0.475022
2830	6/17/2022	20471.482420	1086.519287	0.487392
2831	6/18/2022	19017.642580	993.636780	0.456182
2832	6/19/2022	19488.886720	1040.510254	0.464109
2833 rows × 4 columns

İlk beş kayıt incelendiğinde, Ethereum (ETH) ve Cardano (ADA) için verilerin başlangıçta mevcut olmadığını görüyoruz; bu, muhtemelen bu kripto paraların o tarihlerde henüz piyasada olmadığını veya veri setinin o tarihlerde bu paralar için veri toplamadığını gösteriyor. Bitcoin (BTC) için ise 17 Eylül 2014 tarihinden itibaren fiyat verileri bulunuyor.
Bu veri seti, analizler ve kripto para piyasası trendlerini incelemek için kullanılabilir. Örneğin, belirli bir zaman aralığında kripto para fiyatlarındaki değişimleri gözlemleyebilir, farklı kripto paraların fiyat hareketlerini karşılaştırabilir veya uzun vadeli fiyat trendlerini analiz edebilirsiniz

investments_df.isnull().sum()[investments_df.isnull().sum()>0]

ETH  1149
ADA  1149
dtype: int64
investments_df.fillna(0, inplace=True)
investments_df.isnull().sum()[investments_df.isnull().sum()>0]

Series([], dtype: int64)
investments_df.isnull().sum()

Date  0
BTC   0
ETH   0
ADA   0
dtype: int64
investments_df['Date'] = pd.to_datetime(investments_df['Date'])
investments_df['Year'] = investments_df['Date'].dt.year
investments_df['Month'] = investments_df['Date'].dt.month
investments_df

Date	BTC	ETH	ADA	Year	Month
0	2014-09-17	457.334015	0.000000	0.000000	2014	9
1	2014-09-18	424.440002	0.000000	0.000000	2014	9
2	2014-09-19	394.795990	0.000000	0.000000	2014	9
3	2014-09-20	408.903992	0.000000	0.000000	2014	9
4	2014-09-21	398.821014	0.000000	0.000000	2014	9
...	...	...	...	...	...	...
2828	2022-06-15	22572.839840	1233.206421	0.533296	2022	6
2829	2022-06-16	20381.650390	1067.730713	0.475022	2022	6
2830	2022-06-17	20471.482420	1086.519287	0.487392	2022	6
2831	2022-06-18	19017.642580	993.636780	0.456182	2022	6
2832	2022-06-19	19488.886720	1040.510254	0.464109	2022	6
2833 rows × 6 columns
investments_df.dtypes

Date   datetime64[ns]
BTC       float64
ETH       float64
ADA       float64
Year       int32
Month       int32
dtype: object
plt.figure(figsize = (8, 5))
investments_df.plot(x = "Date",y = "BTC" )
plt.title("Change of BTC over Year ")
plt.show()
plt.figure(figsize =
plt.figure(figsize = (8, 5))
investments_df.plot(x = "Date",y = "BTC" )
plt.title("Change of BTC over Year ")
plt.show()
Seaborn
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

1- Warnings import Nedir?

Python’da import warnings ifadesi, Python’un uyarı (warnings) sistemini programınıza dahil etmek için kullanılır.

warnings.filterwarnings(“ignore”) ifadesi ise, belirli uyarıları bastırmak (yani görmezden gelmek) için kullanılır.

Bu komut verildiğinde, program çalıştırıldığında normalde çıkacak olan uyarı mesajları gösterilmez. Bu, özellikle temiz bir çıktı istediğinizde veya uyarıların önemsiz olduğunu düşündüğünüzde kullanışlı olabilir.

2 – Data Seti İçeriye Alma

 • sns.get_dataset_names()
 • DATA_ADI = sns.load_dataset(“DATA_ADI”)

3 – Data Setini İçeriye Aldıktan Sonra Başlıca Kullanmamız Gereken Fonksiyonlar

 • DATA_ADI.head(5): Veri setinin ilk 5 satırını döndürür.
 • DATA_ADI.sample(5): Veri setinden rastgele 5 satırı döndürür.
 • DATA_ADI.tail(): Veri setinin son 5 satırını döndürür (eğer sayı belirtilmezse varsayılan olarak 5 satır alır).
 • DATA_ADI.shape: Veri setinin satır ve sütun sayısını bir tuple olarak döndürür.
 • DATA_ADI.info(): Veri seti hakkında dizin, sütun isimleri, veri tipleri, non-null değer sayıları ve hafıza kullanımı gibi temel bilgiler sağlar.
 • DATA_ADI.describe().T: Sayısal sütunlar için temel istatistiksel özetleri (sayım, ortalama, standart sapma, min/max değerler, ve yüzdelik dilimler) transpoze edilmiş bir tablo olarak döndürür.

4 – Seaborn Kütüphanesindeki Data Setlerine Nasıl Ulaşırım?

“sns.get_dataset_names()” fonksiyonu, Python’da seaborn kütüphanesinde yer alan ve seaborn tarafından sağlanan örnek veri setlerinin isimlerini bir liste olarak döndüren bir fonksiyondur.

sns.get_dataset_names()

['anagrams',
 'anscombe',
 'attention',
 'brain_networks',
 'car_crashes',
 'diamonds',
 'dots',
 'dowjones',
 'exercise',
 'flights',
 'fmri',
 'geyser',
 'glue',
 'healthexp',
 'iris',
 'mpg',
 'penguins',
 'planets',
 'seaice',
 'taxis',
 'tips',
 'titanic']
tips = sns.load_dataset("tips")

Seaborn kütüphanesinde bulunan ‘tips’ veri seti, restoranlarda bahşiş verme davranışı ile ilgili verileri içerir. Bu veri seti, farklı öğünlerde, farklı günlerde ve farklı cinsiyet/kişi sayıları için alınan bahşiş miktarlarını içermektedir. Aşağıda, bu veri setindeki sütunların açıklamaları bulunmaktadır:

 1. total_bill: Toplam hesap miktarı (ABD doları cinsinden).
 2. tip: Bahşiş miktarı (ABD doları cinsinden).
 3. sex: Hesabı ödeyen kişinin cinsiyeti (Erkek/Kadın).
 4. smoker: Grubun içinde sigara içen olup olmadığı (Evet/Hayır).
 5. day: Hesabın ödendiği gün (Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar).
 6. time: Hesabın ödendiği öğün zamanı (Öğle yemeği/Akşam yemeği).
 7. size: Grubun kişi sayısı. Bu veri seti, bahşiş verme alışkanlıklarını çeşitli açılardan incelemek için kullanılabilir.
tips.head(5)

total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
0	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	2
1	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	3
2	21.01	3.50	Male	No	Sun	Dinner	3
3	23.68	3.31	Male	No	Sun	Dinner	2
4	24.59	3.61	Female	No	Sun	Dinner	4
tips.sample(5)

total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
70	12.02	1.97	Male	No	Sat	Dinner	2
9	14.78	3.23	Male	No	Sun	Dinner	2
88	24.71	5.85	Male	No	Thur	Lunch	2
191	19.81	4.19	Female	Yes	Thur	Lunch	2
195	7.56	1.44	Male	No	Thur	Lunch	2
tips.tail()

total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
239	29.03	5.92	Male	No	Sat	Dinner	3
240	27.18	2.00	Female	Yes	Sat	Dinner	2
241	22.67	2.00	Male	Yes	Sat	Dinner	2
242	17.82	1.75	Male	No	Sat	Dinner	2
243	18.78	3.00	Female	No	Thur	Dinner	2
tips.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 244 entries, 0 to 243
Data columns (total 7 columns):
 #  Column   Non-Null Count Dtype  
--- ------   -------------- -----  
 0  total_bill 244 non-null  float64 
 1  tip     244 non-null  float64 
 2  sex     244 non-null  category
 3  smoker   244 non-null  category
 4  day     244 non-null  category
 5  time    244 non-null  category
 6  size    244 non-null  int64  
dtypes: category(4), float64(2), int64(1)
memory usage: 7.4 KB
tips.describe().T

count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
total_bill	244.0	19.785943	8.902412	3.07	13.3475	17.795	24.1275	50.81
tip	244.0	2.998279	1.383638	1.00	2.0000	2.900	3.5625	10.00
size	244.0	2.569672	0.951100	1.00	2.0000	2.000	3.0000	6.00

Scatter Plot

Scatter plot, iki değişken arasındaki ilişkiyi noktalar kullanarak görselleştiren bir grafik türüdür. Bu grafik, veri noktalarının dağılımını ve değişkenler arasındaki potansiyel korelasyonu görmek için kullanışlıdır, ayrıca seaborn’un çeşitli özelleştirme seçenekleri ile renk, boyut ve stil açısından kolayca zenginleştirilebilir.

sns.scatterplot(data = tips, x = "total_bill", y = "tip")
plt.show()
**NOT: Güven Aralığı: CI : en çok kullanılan CI değerleri 95-99 dur.. Python default olarak %95 alır.
sns.regplot(data = tips, x = "total_bill", y = "tip");
Matplotlib
!pip install matplotlib
!pip install seaborn
import numpy as np
import pandas as pd

import matplotlib as mpl #bugüne özel sadece , version kontrol etmek için
import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline
#%matplotlib notebook

import warnings;
warnings.filterwarnings("ignore")
print(mpl.__version__)
x = np.arange(0,10)
x
y = x * 2
y
plt.plot(x,y)
plt.show()
y_2 = np.arange(0,9)
plt.plot(x, y_2); #eleman sayıları eşit olmadığı için hata verir

# y_2 = np.arange(0,9) # x'e karşılık gelen bir değer olmadığından
# plt.plot(x, y_2); # hata verir
print(plt.style.available)


['Solarize_Light2', '_classic_test_patch', '_mpl-gallery', '_mpl-gallery-nogrid', 'bmh', 'classic', 'dark_background', 'fast', 'fivethirtyeight', 'ggplot', 'grayscale', 'seaborn-v0_8', 'seaborn-v0_8-bright', 'seaborn-v0_8-colorblind', 'seaborn-v0_8-dark', 'seaborn-v0_8-dark-palette', 'seaborn-v0_8-darkgrid', 'seaborn-v0_8-deep', 'seaborn-v0_8-muted', 'seaborn-v0_8-notebook', 'seaborn-v0_8-paper', 'seaborn-v0_8-pastel', 'seaborn-v0_8-poster', 'seaborn-v0_8-talk', 'seaborn-v0_8-ticks', 'seaborn-v0_8-white', 'seaborn-v0_8-whitegrid', 'tableau-colorblind10']
#plt.style.use("seaborn-v0_8-darkgrid")
#plt.style.use("_mpl-gallery-nogrid")
#plt.style.use("dark_background")
#plt.style.use("seaborn-v0_8-dark-palette")
plt.style.use("seaborn-v0_8-darkgrid")
plt.plot(x,y)
plt.show()
plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(x,y)
plt.show()

Grafiklere Argüman Verme (markdown)

x = np.linspace(0, 10, 100)
x


array([ 0.    , 0.1010101 , 0.2020202 , 0.3030303 , 0.4040404 ,
    0.50505051, 0.60606061, 0.70707071, 0.80808081, 0.90909091,
    1.01010101, 1.11111111, 1.21212121, 1.31313131, 1.41414141,
    1.51515152, 1.61616162, 1.71717172, 1.81818182, 1.91919192,
    2.02020202, 2.12121212, 2.22222222, 2.32323232, 2.42424242,
    2.52525253, 2.62626263, 2.72727273, 2.82828283, 2.92929293,
    3.03030303, 3.13131313, 3.23232323, 3.33333333, 3.43434343,
    3.53535354, 3.63636364, 3.73737374, 3.83838384, 3.93939394,
    4.04040404, 4.14141414, 4.24242424, 4.34343434, 4.44444444,
    4.54545455, 4.64646465, 4.74747475, 4.84848485, 4.94949495,
    5.05050505, 5.15151515, 5.25252525, 5.35353535, 5.45454545,
    5.55555556, 5.65656566, 5.75757576, 5.85858586, 5.95959596,
    6.06060606, 6.16161616, 6.26262626, 6.36363636, 6.46464646,
    6.56565657, 6.66666667, 6.76767677, 6.86868687, 6.96969697,
    7.07070707, 7.17171717, 7.27272727, 7.37373737, 7.47474747,
    7.57575758, 7.67676768, 7.77777778, 7.87878788, 7.97979798,
    8.08080808, 8.18181818, 8.28282828, 8.38383838, 8.48484848,
    8.58585859, 8.68686869, 8.78787879, 8.88888889, 8.98989899,
    9.09090909, 9.19191919, 9.29292929, 9.39393939, 9.49494949,
    9.5959596 , 9.6969697 , 9.7979798 , 9.8989899 , 10.    ])
x=np.linspace(0,10,100)
y=np.sin(x)
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(x,y,"yo")
plt.show()
x=np.linspace(0,10,100)
y=np.sin(x)
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(x,y,"lightpink")
plt.show()
Bokeh

Katkılarından dolayı hocam Mustafa Erdogan’a teşekkür ederim.
KAYNAK:https://medium.com/academy-team/pythonda-i%CC%87nteraktif-veri-g%C3%B6rselle%C5%9Ftirme-bokeh-36775af00bd1
!pip install bokeh

1- Line Plot çizimi

from bokeh.plotting import figure, show
from bokeh.io import output_notebook

# Jupyter Notebook için çıktıyı ayarlar
output_notebook()

# Veri oluşturma
x = [2, 4, 6, 8, 10]
y = [12, 14, 4, 16, 18]

# Bokeh için bir figure (şekil) oluşturur
p = figure(title='Basit Bir Cizgi Grafigi', x_axis_label='X', y_axis_label='Y')

# Çizgi grafiğini oluşturur
p.line(x, y, legend_label='Cizgi', line_width=2)

# Grafiği gösterir
show(p)

2 – Scatter Grafiği Çizimi

Şimdi, Bokeh kütüphanesini kullanarak basit bir scatter plot grafiği oluşturalım. Oluşan bu scatter grafiğinde grafiği özellşetimek için bazı parametrelerde kullanılmıştır.

# figure ölçülerini kullanarak yeni bir çizim oluşturur
p = figure(width=400, height=400)

# Grafik dışındaki yapılan özelleştirmeler
p.outline_line_width = 7
p.outline_line_alpha = 0.3
p.outline_line_color = "red"

# Veri oluşturma
x = [2, 4, 6, 8, 10]
y = [12, 8, 4, 16, 18]

# Scatter grafiğini oluşturur
r = p.circle(x, y, size=15, line_color="navy", fill_color="orange", fill_alpha=0.5)

# Grafiği gösterir
show(p)

Scatter grafiğini dilerseniz daireler ile değil kareler kullanaraktan yapabilirsiniz.

# figure ölçülerini kullanarak yeni bir çizim oluştur
p = figure(width=500, height=500)

# Grafik dışındaki yapılan özelleştirmeler
p.outline_line_width = 7
p.outline_line_alpha = 0.3
p.outline_line_color = "purple"

# Veri oluşturma
x = [2, 4, 6, 8, 10]
y = [12, 8, 4, 16, 18]
# Scatter Plot grafiğini oluştur opsiyonel olarak size, color, alpha gir
p.square(x, y, size=[10, 15, 20, 25, 30], line_color="black", color="green", alpha=0.9)

# Grafiği gösterir
show(p)

3 – Grafik Üzerinde Stil ve Düzenleme Yapma

Bokeh, grafiğinizi özelleştirmek için birçok seçenek sunmaktadır. Örneğin, akses etiketlerini, başlığı, çizgi kalınlığını ve renklerini ayarlayabilirsiniz.

# Veri oluşturma
x = [2, 4, 6, 8, 10]
y = [12, 14, 4, 16, 18]

# Çizgi grafiğini oluşturur
p.line(x, y, legend_label='Cizgi', line_width=6, line_color = 'red')

p.title.text = 'Yeni Baslık'
p.xaxis.axis_label = 'Yeni X Ekseni Etiketi'
p.yaxis.axis_label = 'Yeni Y Ekseni Etiketi'

# Grafiği gösterir
show(p)
Plotly

Katkılarından dolayı hocamın Mustafa Erdogan’a teşekkür ederiz.
KAYNAK: https://medium.com/academy-team/plotly-ile-veri-g%C3%B6rselle%C5%9Ftirmede-s%C4%B1n%C4%B1r-tan%C4%B1may%C4%B1n-c2af4369cc3c

 Kütüphaneleri yükleyelim

Açıklamalar:

 • !pip install plotly
 • !pip install dash: reaktif web uygulamaları oluşturmak için geliştirilmiştir.dash board
 • !pip install wordcloud :özellikle kelime bulutu nlp alanında kullanılabilir bir kelimenin önemi için
 • !pip install cufflinks :pandas kütüphanesi ile çalışabilen bir kütüphanedir.
 • !pip install missingno :kayıp verileri görselleştirmek için
!pip install plotly
!pip install dash
!pip install wordcloud
!pip install cufflinks
!pip install missingno

Şimdi ise import’larımızı yapalım

NOT: Bu importları yaparken; “C:\Users\Hp\anaconda3\Lib\site-packages\paramiko\transport.py:219: CryptographyDeprecationWarning: Blowfish has been deprecated” hatası alabilirsiniz. Bu hata Blowfish şifreleme algoritmasının Cryptography kütüphanesinde artık kullanılmayacağını bildiriyor. Bu hatayı çözmek için Anaconda Terminalinde “conda update paramiko cryptography” komutunu kullanarak güncelleme yaptığınızda artık kütüphaneniz güncel bir şekilde import edilecektir.

import numpy as np 
import pandas as pd
import seaborn as sns
import os
import missingno

# plotly
import plotly as py
from plotly.offline import init_notebook_mode, iplot, plot
init_notebook_mode(connected = True) #inline olarak görüntülemek için başlatıyoruz same to = %matplotlib inline

import plotly.graph_objs as go # veri görselleştirme için düşük düzey arayüz
import plotly.express as px # veri görselleştirme için üst düzey arayüz kısaca daha komplex bir görsel için daha az kod satırı

# word cloud library
from wordcloud import WordCloud

# matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import cufflinks as cf #pandas kütüphanesi ile çalışabilen bir kütüphanedir.
cf.go_offline() #grafikleri offline olarak yapıyoruz

# warnings
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore") #kod satırlarında önemsiz uyarıları görmemek için kullanıyoruz.

Şimdi de örnek yapacağımız data setini yükleyelim.

Öncesinde datayı tanımlayalım tabiki. Data setimiz dünya genelindeki üniversitelerle ilgili çeşitli özellikleri ve değerlendirmeleri içeren bilgileri içermektedir. Her özellik, üniversitelerin farklı yönlerini değerlendiren kriterlere göre bilgi içerir.

Data setimiz toplamda 14 özelliği içermektedir. Bunlar;

 • world_rank: Üniversitelerin dünya genelindeki sıralaması.
 • university_name: Üniversitenin ismi.
 • country: Üniversitenin bulunduğu ülke.
 • teaching: Öğretim kalitesini belirten bir skor.
 • international: Uluslararası çeşitlilik ve etkileşimi belirten bir ölçüt.
 • research: Üniversitenin araştırma performansını belirten bir skor.
 • citations:Üniversitenin araştırma çıktılarının alıntı sayısı veya etkisi.
 • income: Üniversitenin geliri veya finansal sağlığı.
 • total_score: Üniversitelerin genel performansını belirten bir skor.
 • num_students:Üniversitede kayıtlı öğrenci sayısı.
 • student_staff_ratio: Öğrenci başına düşen personel sayısı.
 • international_students: Üniversitedeki uluslararası öğrenci yüzdesi veya sayısı.
 • female_male_ratio: Kadın erkek oranı.
 • year: Verinin alındığı yıl.
timesData = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/arnaudbenard/university-ranking/master/timesData.csv")
timesData.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 2603 entries, 0 to 2602
Data columns (total 14 columns):
 #  Column         Non-Null Count Dtype 
--- ------         -------------- ----- 
 0  world_rank       2603 non-null  object 
 1  university_name     2603 non-null  object 
 2  country         2603 non-null  object 
 3  teaching        2603 non-null  float64
 4  international      2603 non-null  object 
 5  research        2603 non-null  float64
 6  citations        2603 non-null  float64
 7  income         2603 non-null  object 
 8  total_score       2603 non-null  object 
 9  num_students      2544 non-null  object 
 10 student_staff_ratio   2544 non-null  float64
 11 international_students 2536 non-null  object 
 12 female_male_ratio    2370 non-null  object 
 13 year          2603 non-null  int64 
dtypes: float64(4), int64(1), object(9)
memory usage: 284.8+ KB

Şimdi data setimizin ilk 100 satırını seçip görselleştirme örneklerimi bu data seti üzerinden yapmak istiyorum.

df = timesData.iloc[:100, :]

1  – Plotly ile Kodlama

Plotly kütüphanesinin syntax’ı diğer görsel kütüphanelere göre karmaşık gelebilir. Ancak aslında mantığı anlaşıldığında tıpkı bir boşluk dolurur gibi kod parçası oluşturabiliriz. Bunun için öncelikle plotly kütüphanesinin Figure objesini kavramak gerekmektedir. Figure objesi genellikle iki ana bileşenden oluşur. Bunlar Data ve Layout’tur.

 • Data bileşeni, grafiğin çizilmesi için gereken veriyi içerirken
 • Layout bileşeni grafiğin görünümü ile ilgili ayarları içermektedir.

1.0.0.1  Data:

Data bileşeni, genellikle bir veya birden fazla çizgi (trace) içerir. Her bir çizgi, Scatter, Bar, Box, Heatmap vb. olabilir ve her biri kendi özel ayarlarına sahiptir.

1.0.0.2  Layout:

Layout bileşeni, grafiğin başlığı, eksen başlıkları, ızgara çizgileri, arka plan rengi vb. gibi çeşitli stil ve formatlama ayarlarını içerir.

import plotly.graph_objects as go

# Data
trace = go.Scatter(x=[1, 2, 3, 4], y=[10, 11, 12, 13])

# Layout
layout = go.Layout(title='Basit Çizgi Grafiği', xaxis=dict(title='X Ekseni'), yaxis=dict(title='Y Ekseni'))

# Figure
fig = go.Figure(data=[trace], layout=layout)

# Çizim
fig.show()

Line Chart

Line grafik (çizgi grafiği), genellikle zamanla değişen değerleri göstermek için kullanılan bir grafik türüdür. Line grafik zamanla değişimi göstermek, trendleri belirlemek, karşılaştırmalar yapmak, öngörülerde bulunmak için de kullanılır.

Plotly kütüphanesi ile bir line chart çizdirelim. Bu kod parçası ile, “Citation and Teaching vs World Rank of Top 100 Universities” başlığı altında, dünya sıralaması (x ekseninde) ile atıf sayısı ve öğretim skoru (y ekseninde) arasındaki ilişkiyi gösteren iki çizgi grafiği çizdirilecektir. Her çizgi, farklı bir renkte olacak, ve fareyle her bir nokta üzerine gelindiğinde, o noktaya karşılık gelen üniversitenin adı görüntülenecektir.

#plt.style.use("ggplot")
# creating trace 1

trace1 = go.Scatter(
          x = df.world_rank,
          y = df.citations,
          mode = "lines",  # Bu dağılım izi için çizim modunu belirler. "mode=text" ise text'i yazdırır "text" öğeleri koordinatlarda görünür. 
                    # Aksi takdirde, fareyle üzerine gelindiğinde "text" öğeleri görünür. 
                    # 20'den az nokta varsa ve iz yığınlanmamışsa varsayılan değer "lines+markers"dir. Aksi takdirde, "lines".
          name = "citations",
          marker = dict(color = "rgb(16, 112, 2)"), # {"color" : "rgb(16, 112, 2)"}
          text = df.university_name)
# creating trace 2
trace2 = go.Scatter(
          x = df.world_rank,
          y = df.teaching,
          mode = "lines + markers",
          name = "teaching",
          marker = dict(color = "rgb(80,26,80)",
                 size = 10,
                 symbol = "star",
                 line = dict(
                     color = "yellow",
                     width = 1),),
          text = df.university_name)

data = [trace1, trace2]

layout = dict(title = "Citation and Teaching vs Work Rank of Top 100 Universities", #axes olarak düşünebiliriz
       xaxis = dict(title = "World Rank", ticklen = 5, tickcolor = "crimson", zeroline = False),
       yaxis = dict(title = "Value", ticklen = 5, tickcolor = "crimson", zeroline = False))

fig = dict(data = data, layout = layout) #figure içine yukarıda tanımladığımız grafik değişkenlerini ve layout parametrelerini dict olarak verip 
iplot(fig)                #iplot(fig) ile çizdiriyoruz.

Scatter Plot

Scatter plot (saçılım grafiği), iki değişken arasındaki ilişkiyi, veri dağılımını ve veri gruplarını görsel olarak ayırt etmek için kullanılan bir grafik türüdür.

Şimdi plotly ile bir scatter plot çizdirelim. Bu kod parçası ile 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ilk 100 üniversitenin citation (atıf) sayılarına karşı dünya sıralamalarını bir scatter plot ile görselleştirilmesi hedeflenmiştir.

# Filtering the data to include the top 100 universities' citation counts for the years 2014, 2015, and 2016.
df2014 = timesData[timesData.year == 2014].iloc[:100,:]
df2015 = timesData[timesData.year == 2015].iloc[:100,:]
df2016 = timesData[timesData.year == 2016].iloc[:100,:]

# creating trace 1
trace1 = go.Scatter(
          x = df2014.world_rank,
          y = df2014.citations,
          mode = "markers",
          name = "2014",
          marker = dict(color = "rgb(255,128,255)"),
          text = df2014.university_name)
# creating trace 2
trace2 = go.Scatter(
          x = df2015.world_rank,
          y = df2015.citations,
          mode = "markers",
          name = "2015",
          marker = dict(color = "rgb(255,128,2)"),
          text = df2015.university_name)
# creating trace 3
trace3 = go.Scatter(
          x = df2016.world_rank,
          y = df2016.citations,
          mode = "markers",
          name = "2016",
          marker = dict(color = "green"),
          text = df2016.university_name)
data = [trace1, trace2, trace3]

layout = dict(title = "Citation vs Work Rank of Top 100 Universities with 2014, 2015, 2016",title_x = 0.5, title_y = 0.9,
       xaxis = dict(title = "World Rank"),
       yaxis = dict(title = "Citation"))

fig = dict(data = data, layout = layout)
iplot(fig)